การปรับระบบการบริหารและใช้งานข้อมูลให้สอดคล้องกับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ Personal Data Protection Act (PDPA) นั้นถือเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกๆ องค์กรนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่จะดีกว่าหรือไม่ถ้าองค์กรสามารถใช้โอกาสนี้ในการวางระบบการจัดเก็บ, จัดการ และใช้งานข้อมูลให้มีมาตรฐาน มีคุณภาพ พร้อมให้สามารถต่อยอดใช้งานในอนาคตได้ด้วยไปพร้อมกัน?

วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ IBM Data Governance Solutions จาก Metro Systems ที่จะมาช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กรเป็นไปได้อย่างมีมาตรฐาน ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานและการทำ PDPA ไปพร้อมๆ กัน

การจัดการข้อมูลที่ดี ต้องพร้อมทั้งเชิงรุกและเชิงรับ

แนวโน้มหลักของกลยุทธ์การจัดการข้อมูลในปัจจุบันนี้ได้แบ่งออกเป็นสองทางหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่ การบริหารจัดการข้อมูลในเชิงรุก และการบริหารจัดการข้อมูลในเชิงรับ

ในเชิงรุกนั้นโจทย์หลักก็คือการที่ธุรกิจองค์กรจะต้องสามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาต่อยอดใช้สร้างคุณค่ากันได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมข้อมูลให้มีคุณภาพพร้อมนำไปใช้งาน, การนำข้อมูลไปเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ หรือแม้แต่การจัดเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่นำไปวิเคราะห์หรือสร้าง AI Model ได้ง่าย สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการการตัดสินใจให้ถูกต้องแม่นยำได้มากยิ่งขึ้นจากข้อมูล

ส่วนในเชิงรับนั้นก็จะเป็นเรื่องของการเสริมความมั่นคงปลอดภัย (Data Security) และความเป็นส่วนตัว (Data Privacy) ให้กับข้อมูล เพื่อให้สอดคล้องต่อข้อกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงให้กับธุรกิจองค์กรในการถูกขโมยหรือทำลายข้อมูล อันจะนำมาซึ่งความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อมกับองค์กรที่อาจสูงจนประเมินค่าไม่ได้

หากองค์กรใดวางกลยุทธ์เพียงเชิงรุกแต่ยังขาดเชิงรับ ก็อาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ ในขณะที่หากองค์กรใดวางกลยุทธ์เพียงเชิงรับแต่ขาดเชิงรุก ก็อาจต้องสูญเสียโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันได้ ดังนั้นการวางกลยุทธ์ด้านข้อมูลที่ดีจึงต้องกำหนดให้ครบทั้งสองส่วน ในขณะที่ยังคงคำนึงถึงความสมดุลระหว่างกัน เพื่อให้ข้อมูลยังคงสามารถถูกนำไปใช้สร้างประโยชน์ได้จริงโดยที่ไม่สร้างความเสี่ยงให้กับธุรกิจองค์กรนั่นเอง

IBM Data Governance Solutions: บริหารจัดการข้อมูลอย่างมั่นคงปลอดภัย พร้อมต่อยอดได้หลากหลายแนวทางสำหรับรองรับอนาคต

Credit: IBM

ในมุมของ IBM นั้น การวางกลยุทธ์ด้านข้อมูลที่ดีนั้นคือก็การกำหนดนโยบายรวมถึงกระบวนการด้าน Data Governance ขององค์กรให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการทางธุรกิจและข้อกฎหมายอย่างครบถ้วน โดยมีการวางมาตรฐานด้านการจัดการและการใช้งานข้อมูล, การกำหนดกระบวนการและโครงสร้างของการเข้าถึงและใช้งานข้อมูล ไปจนถึงการเลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมต่อรูปแบบของการนำข้อมูลมาใช้งาน

แนวทางหนึ่งสำหรับการวางแผนบริหารจัดการข้อมูลที่ IBM เสนอมานั้นมีด้วยกัน 3 ขั้นตอนในภาพรวม ดังนี้

  1. การทำความรู้จักและเข้าใจในข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่และต้องใช้งาน เพื่อให้จัดการกับข้อมูลแต่ละส่วนได้อย่างเหมาะสม และนำเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ เช่น Auto Data Discovery หรือ Auto Data Class Detection มาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการเกิดกรณีความเสี่ยงใหม่ๆ ในอนาคต และทำความรู้จักกับข้อมูลใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ต่อยอดได้ในภายหลัง
  2. การปกป้องข้อมูลให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัว ในขณะที่ยังคงนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้งานได้ง่าย โดยต้องสามารถกำหนดนโยบายการเข้าถึงและใช้งานข้อมูลให้แตกต่างกันได้ตามระดับความสำคัญและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล รวมถึงนำเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบมาใช้ตอบโจทย์เหล่านี้ เช่น การทำ Access Control, การทำ Consent Management และการทำ Data Masking
  3. การเปิดให้ข้อมูลถูกนำไปใช้งานได้อย่างง่ายดายและควบคุมได้ ในแนวทางแบบ Self-Service เพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำไปใช้สร้างคุณค่าใหม่ๆ ได้ในเชิงรุกด้วยผู้ใช้งานแต่ละคนในองค์กรเอง ในขณะที่ระบบก็ยังคงควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและใช้งานข้อมูลของผู้ใช้งานแต่ละคนให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดได้อยู่เสมอ

นอกจากนี้องค์กรเองก็ยังต้องมองหาแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลให้สอดคล้องต่อข้อมูลที่มีและการนำข้อมูลไปใช้งาน ซึ่งทาง IBM ก็ได้จำแนกแนวทางหลักๆ ที่ธุรกิจองค์กรมักเลือกนำไปใช้งานดังนี้

Credit: IBM
  1. Data Preparation โดยทั่วไปแล้วข้อมูลที่องค์กรได้รับมานั้นมักจะยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที เช่น มีข้อมูลผิดพลาด, ไม่ครบถ้วน หรืออยู่ในรูปแบบที่ไม่ตรงตามความต้องการ ดังนั้นการวางระบบ Data Preparation เพื่อให้พนักงานแต่ละคนนั้นสามารถเข้ามาทำการจัดเตรียมข้อมูลให้มีความถูกต้อง, ครบถ้วน และนำไปใช้งานได้ง่ายอย่างเป็นระบบได้นั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยระบบเหล่านี้ควรจะช่วยให้ผู้ทำงานสามารถจัดการกับข้อมูลดิบเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  2. Data Quality การเตรียมข้อมูลเพียงแค่ครั้งเดียวในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบนั้นอาจไม่เพียงพอสำหรับหลายกรณี ดังนั้นการดูแลข้อมูลในภาพรวมให้มีคุณภาพอยู่เสมอนั้นจึงถือเป็นอีกโจทย์สำคัญของธุรกิจที่ต้องมีการเปิดรับข้อมูลใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยนอกเหนือจากประเด็นด้านคุณภาพของข้อมูลแต่ละชุดแล้ว การจัดการเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลหลายๆ ชุดเพื่อให้ทำความเข้าใจและนำไปใช้งานได้ง่าย, การกำหนดกระบวนการที่ชัดเจนในการนำข้อมูลป้อนเข้าสู่ระบบ และการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลอย่างต่อเนื่องก็ถือเป็นประเด็นสำคัญ
  3. Data Replication สำหรับองค์กรที่มีข้อมูลเกิดขึ้นในหลากหลายแหล่ง และมีการนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์หรือสร้าง AI Model ในหลายที่นั้น กระบวนการในการสำเนาข้อมูลระยะไกลให้ได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วน และมั่นคงปลอดภัยนั้นก็ถือเป็นอีกส่วนที่สำคัญ เช่น องค์กรบางแห่งที่มีการใช้งานระบบ IoT นั้นก็อาจต้องมีการสำเนาข้อมูลจาก Edge ขึ้นไปยัง Cloud หลายแห่งเพื่อทำการจัดเก็บและวิเคราะห์ เป็นต้น
  4. Data Integration ในกรณีที่องค์กรมีข้อมูลจากหลากหลายแหล่งและต้องการผสานรวมข้อมูลเหล่านั้นเพื่อนำมาวิเคราะห์ใช้งานร่วมกัน เครื่องมือในการทำ Data Integration ที่ครอบคลุมทั้งการทำ ETL (Extract, Transform, Load), Data Replication และ Data Virtualization ที่ช่วยให้การเรียกใช้งานข้อมูลหลากหลายรูปแบบมีความง่ายดายมากขึ้นนั้น ก็จะทำให้ธุรกิจมีความพร้อมในการนำข้อมูลไปใช้งานได้ในรูปแบบที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
Credit: IBM

จะเห็นได้ว่าการออกแบบกลยุทธ์ด้านข้อมูลและการทำ Data Governance นั้นมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาด้วยกันหลากหลายประการ ดังนั้นธุรกิจใดที่สนใจ สามารถติดต่อทีมงานของ Metro Systems เพื่อพูดคุยปรึกษาและนำเสนอโซลูชันสำหรับตอบโจทย์ด้านข้อมูลเหล่านี้ได้ทันทีสนใจโซลูชันของ IBM ติดต่อ Metro Systems

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *