BizCon Solutions ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมนนาออนไลน์พิเศษในหัวข้อ “Azure Hybrid Solutions” ด้วยความร่วมมือระหว่าง BizCon Solutions, VSTECS และ Microsoft ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโซลูชันของ Infrastructure ที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้ง On-premise และ Cloud โดยงานจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2021 เวลา 14.00 – 15.30 น.

ถึงเวลาที่เราต้องปรับการใช้งานระบบ Infrastructure ขององค์กรของเราให้พร้อมรองรับกับการใช้งานในทุกรูปแบบ และทุก Workload ของงานซึ่งจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปในปัจจุบัน องค์กรจึงต้องมีระบบ Infrastructure ที่สามารถผสมผสานการใช้งานได้ทั้งในรูปแบบของ On-Premise หรือ On-Cloud ที่เรียกรูปแบบการใช้งานแบบนี้ว่า Hybrid Solutions

เพื่อตอบรับกับการใช้งานของระบบ Infrastructure ขององค์กรในปัจจุบันและอนาคตที่จะต้องสามารถจัดการกับการใช้งานระบบที่ต้องการทำงานเป็นแบบ Hybrid Solutions เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบและจัดการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ทางเราจึงขอเชิญทุกท่าน Register เพื่อร่วมรับฟังข้อมูลเพิ่มเติม ในรูปแบบ Webinar ในวันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564 นี้ เวลา 14.00-15.30 น.

https://zoom.us/webinar/register/6716234052707/WN_8KSKuWN7T-CVi6GjpSltDg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *